Osvežena izdaja, ki vključuje poglavje o delu na daljavo in tveganju pojava mobinga

Tematika knjige ni aktualna le za strokovnjake, t.i. mobing zaupnike, ki v organizacijah in podjetjih skrbijo za preprečevanje mobinga, čeprav predstavlja pomemben del učnega gradiva, temveč tudi za vodje, kadrovske strokovnjake in vse tiste poklice, ki se ukvarjajo pretežno z ljudmi.

Na podlagi izkušenj iz prakse in izvajanja usposabljanj je vsa ta leta nastajala nova dragocena vsebina, ki bogati vsebino – kot je poglavje o najpogostejših stereotipih in zmotah o čustvenem ter psihičnem nasilju, ki lahko tudi strokovnjake zlahka zavedejo pri razumevanju in prepoznavanju mobinga. Navedena so tudi najpogostejša dejanja, ki jih stroka ne uvršča v mobing, vendar jih laična javnost pogosto razume kot mobing.

Tokratno izdajo smo oplemenitili tudi s poglavjem Delo na daljavo in tveganje za pojav mobinga, saj gre po izkušnji epidemije Covida-19 pričakovati razmah te oblike dela, ki spreminja tudi delovne odnose.

Nakup knjige lahko opravite na spletni knjigarni Planet GV. Udeleženci izobraževanja jo prejmete brezplačno.

Kaj pravita o knjigi psihologinja in pravnik?

“Knjiga je v prvi vrsti namenjena strokovnjakom za preprečevanje psihičnega in čustvenega nasilja. Vsebina knjige je tako dobro izhodišče ter podpora kadrovskim strokovnjakom, ki želijo zaposlene opolnomočiti z informiranjem o pojavu psihičnega in čustvenega nasilja v delovnih okoljih ter tako večati zavedanje o tem, kaj mobing je in katerih vedenj pod mobing ne smemo uvrstiti. Hkrati pa lahko vsebina knjige pomaga pri reševanju, žal, v določenih delovnih sredinah, tedenskih situacij, ko je meja osebnega dostojanstva in spoštovanja vidno prekoračena. Delo priporočam tudi vodjem na vseh ravneh vodenja. Če si želimo čim več pripadnih in zavzetih zaposlenih, potem moramo poskrbeti, da mobingu vstop v naše delovno okolje preprečimo. Zato za začetek toplo priporočam branje te monografije.”

Dr. Eva Boštjančič, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani

“Na svetu je veliko gorja, nasilja, sporov, nepravičnosti, skratka slabega, ki se mestoma še povečuje in narašča. Najpogosteje je vzrok tega človek, ki je nasilen do sočloveka, v smislu starorimskega pregovora Homo homini lupus est. Ta je postal še bolj znan zaradi angleškega filozofa Hobbsa ter njegove koncepcije naravnega stanja kot divjaštva. A na drugi strani imamo Nizozemca Spinozo, ki je dejal Homo homini deus. Skratka, človek je tisti, ki je mera
vsega (Homo mensura), kot bi rekel Sofist Protagoras.

Tako prihaja kot naročeno delo doc. dr. Danijele Brečko, sicer ene vodilnih strokovnjakinj v Sloveniji za človeške vire in kadrovski razvoj (t. i. human resources), ki se s tovrstnimi problemi ukvarja že kar nekaj časa. Pomen pričujoče knjige je v olajšanju prepoznavanja tovrstnih odklonskih ravnanj in omogočanju ustreznega, torej pravočasnega ter učinkovitega ukrepanja. Delo je sicer pisano kot znanstvena monografija, z znanstvenim instrumentarijem: opombe in navedba virov ter literature, odlikujejo pa ga tudi avtoričina izvirna spoznanja. Naj dobro služi vsem v tovrstnih stiskah in tistim, ki jim pomagajo iz njih!”

dr. Marko Novak, Evropska pravna fakulteta, Nova univerza

Kazalo vsebine

 • Opredelitev pojma mobing
  • Terminološke zadrege
  • Najpogostejši stereotipi in zmote o mobingu
 • Pojavnost in oblike mobinga
  • Pojavnost mobinga v Evropi in Sloveniji
  • Oblike mobinga
  • Druge oblike nadlegovanja
 • Vzroki za nastanek mobinga
  • Kultura organizacije
  • Značilnosti organizacije dela
  • Značilnosti žrtve
  • Značilnosti povzročitelja/napadalca
 • Vrste mobinga
  • Horizontalni mobing
  • Vertikalni mobing
  • Zunanji mobing
  • E-mobing
  • Lažni mobing
 • Delo na daljavo in tveganje za pojav mobinga
  • Zakonska ureditev dela na daljavo
  • Prednosti dela na daljavo
  • Pomanjkljivosti dela na daljavo
  • Mobing obstaja tudi pri delu na daljavo
  • Kako zmanjšati tveganje za pojav mobinga pri delu na daljavo
 • Konflikt še ni mobing
  • Tri ravni konflikta
  • Konfliktna drsalnica
  • Konstruktivni konflikt ali konflikt, ki vodi v mobing?
  • Razvojne faze mobinga
  • Odzivanje žrtev mobinga
 • Posledice mobinga
  • Posledice mobinga za posameznika
  • Posledice mobinga za sodelavce
  • Posledice mobinga za organizacijo
  • Posledice mobinga za družbo
 • Prepoznavanje mobinga
  • Prepoznavanje mobinga na ravni posameznika
  • Prepoznavanje mobinga na ravni organizacije
 • Preprečevanje in reševanje mobinga na ravni posameznika
  • Neformalni ukrepi
  • Formalni ukrepi
  • Dolgoročna obrambna strategija – učenje nenasilne komunikacije
 • Preprečevanje in reševanje mobinga na ravni organizacije
  • Strateški ukrepi preventivnega delovanja
  • Zgodnji strateški ukrepi
  • Pozni strateški ukrepi
 • Uvedba učinkovitega sistema preprečevanja mobinga
  • Izdelava ocene psihosocialnih dejavnikov tveganja
  • Avtonomno oblikovanje pravnih okvirov sistema preprečevanja mobinga
  • Institucionalni okviri reševanja problematike mobinga in uvajanje delovnih teles
 • Vloge zaupnika za preprečevanje mobinga
 • Pravne podlage
  • Ustava RS
  • Okvirni sporazum o preprečevanju nadlegovanja in nasilja na delovnem mestu
  • Evropska socialna listina
  • Zakon o delovnih razmerjih (ZDR)
  • Zakon o javnih uslužbencih (ZJU)
  • Uredba o ukrepih za varovanje dostojanstva zaposlenih v organih državne uprave
  • Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1)
  • Kazenski zakonik (KZ-1)
  • Zakon o enakih možnostih žensk in moških (ZEMŽM)
  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakon o uresničevanju načela enakega obravnavanja (ZUNEO-A)
  • Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZintgPK)
  • Interni akti in pravilniki